طبق درخواست های فراوانی که در رابطه با نحوه داوری اولین دوره جشنواره جوملا به کمیته اجرایی جشنواره ارسال شده است، این کمیته، خلاصه ای از فرآیند داوری را منتشر می نماید.

به منظور مطالعه نحوه داوری به صفحه "نحوه داوری اولین جشنواره جوملا" مراجعه فرمایید.

شایان ذکر است به علت اتمام زمان و شروع فرآیند داوری، ثبت نام سایت بسته شده است.